166/15 NV o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik; T: 8.9.2015

Návrh vyhlášky zakotvuje oproti platné právní úpravě:

§ V § 12 doplnění požadavků na dosažení dobrého chemického stavu pro látky, u kterých došlo ke zpřísnění norem environmentální kvality (NEK), přičemž konkrétní prioritní látky a hodnoty NEK jsou uvedeny v jiném právním předpise (připravované nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).

§ Tabulku obsahující meze stanovitelnosti použitých analytických metod a informace o účinnosti těchto metod s ohledem na minimální pracovní kritéria stanovené v jiném právním předpise (vyhláška č. 98/2011 Sb.), a zařazení odůvodnění četnosti monitorování uplatněné v souladu s jiným právním předpisem (vyhláška č. 98/2011 Sb.), pokud jsou monitorovací intervaly delší než 1 rok (příloha č. 1 část 4.).

§ Popis opatření, jejichž cílem je zajistit, aby se koncentrace vybraných prioritních látek uvedených v jiném právním předpise (připravované nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech) v sedimentu nebo příslušné biotě výrazně nezvyšovaly (příloha č. 1 část 7.).

Související soubory

/jak-na-