165/13 Nař. vl. technické požadavky na aerosolové rozprašovače; T: 27.11.2013

Důvodem pro předložení návrhu je transpozice směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, do právního řádu ČR.

Přímými dotčenými subjekty jsou výrobci a dovozci aerosolových rozprašovačů. Pro dovozce platí definice v § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb., tj. osoba, která uvádí na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/