165/19 Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí; T: 23.12.2019

Zmíněnou novelou zákona byl zakotven koncepčně nový způsob ochrany zemědělské půdy před erozí a navrhovaná vyhláška je nutná k jeho uvedení do praxe, tj. pro aplikaci ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

Návrhem vyhlášky se stanovují
– půdy nevhodné pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu z hlediska jejich fyzikálních nebo biologických vlastností a jejich erozního ohrožení (§ 2 zákona),
– způsob hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy [§ 3 písm. b) zákona],
– přípustná míra erozního ohrožení zemědělské půdy [§ 3 písm. b) zákona] a
– opatření k jeho snížení (§ 3c odst. 2 zákona).

/jak-na-