164/16 Zpráva o plnění Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice o energetické účinnosti pro rok 2016; T: 26.8.2016

Ze sběru dat provedených v období duben – červen 2016 vyplývá, že v roce 2015 byla realizována energeticky úsporná opatření na 30 budovách 9 ústředních institucí s celkovou energeticky vztažnou plochou 186 151 m2. Realizovanými opatřeními se dosáhlo výsledné úspory energie ve výši 6 772 MWh za rok 2015. Tím došlo k naplnění požadavků článku 5 směrnice pro rok 2015.

Při sběru dat však došlo i ke zjištění skutečností (změna souboru vstupních dat pro výpočet závazku České republiky v realizaci úspor energie v budovách ústředních institucí, nevyhlášení výzvy v programu Nová zelená úsporám pro tyto instituce), které vedou k požadavku na aktualizaci „Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice EP a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti pro rok 2016 s výhledem do roku 2020“. Vzhledem k rozsahu této aktualizace bude nový plán sestaven do konce roku 2016 a následně předložen vládě ČR.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/