164/13 Nař. vl. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem; T: 27.11.2013

Převážná část nové právní úpravy spočívá v přímo použitelných ustanoveních nařízení č. 1025/2012. Směrnice 98/34/ES však na rozdíl od rozhodnutí 87/95EHS a 1673/2006/ES zůstává v platnosti. Její obsah je pouze měněn tak, aby tvořila součást nové koncepce evropské normalizace a nadále tak plnila svou funkci – zajistit maximální transparentnost národních iniciativ při zavádění norem nebo technických předpisů.

Jediným přímo dotčeným subjektem je subjekt zajišťující tvorbu a vydávání českých technických norem – národní normalizační orgán. Tím je v současnosti Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – ÚNMZ (§ 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.), vzhledem k neexistenci právnické osoby pověřené k těmto činnostem (§ 5 odst. 2 zákona).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/