163/19 Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030; T: 18. 12. 2019

Strategický rámec byl vytvořen na základě analýzy vývoje trhu práce v období posledních deseti let tak, aby byla vystižena reakce trhu práce na celé období střednědobého ekonomického cyklu. Zároveň byly při jeho tvorbě reflektovány nové trendy – stárnutí populace a potenciální dopady fenoménu Společnost 4.0. Materiál byl vypracován za účasti sociálních partnerů.

Strategický rámec je rámcovým strategickým dokumentem. Vytyčuje základní pilíře směřování politiky zaměstnanosti ve 20. letech 21. století a rámcová opatření, kterými bude dosaženo vytčených cílů. Po schválení materiálu zahájí MPSV přípravu implementačních dokumentů – akčních plánů. První akční plán je předpokládán na léta 2021 až 2022. Tyto implementační dokumenty budou již obsahovat konkrétní opatření reflektující jak základní prioritní oblasti, tak aktuální situaci na trhu práce a jeho potřeby.