162/14 NV_některá ustanovení o účetnictví; T: 6.10.2014

Cílem předložení návrhu vyhlášky je:
1. upřesnění účtování a vykazování práva stavby zakotveného do právního řádu ČR zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rámci rekodifikace soukromého práva, a věcných břemen v případě oprávněného,

2. samostatné vykazování pohledávek z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů například za EU, „Norskými fondy“ a „Švýcarskými fondy“,

3. upřesnění ustanovení ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., a to zejména v souvislosti
s vyhláškou č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,

4. zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek, a

5. zajištění lepší struktury informací v účetních závěrkách vybraných účetních jednotek pro jejich uživatele.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/