16/15 Novela zákona o rozpočtových pravidlech; T: 3.3.2015

Zapojením dalších disponibilních peněžních prostředků v rámci souhrnných účtů státní pokladny vedených Českou národní bankou bude dosaženo zejména zajištění zmírnění růstu státního dluhu. Výsledkem bude racionalizace nakládání s peněžními prostředky státu a výrazná úspora úrokových nákladů v dlouhodobém horizontu.

Nově se navrhuje zakotvit v zákoně, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna, další zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven, dále veřejné výzkumné instituce a Správa železniční dopravní cesty podřídily všechny své účty státní pokladně a vedly je proto pouze v České národní bance.

Oproti původnímu znění zákona musí územní samosprávné celky, dobrovolné svazy obcí a Regionální rady regionů soudržnosti na účty podřízené státní pokladně pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, případně státních fondů a Národního fondu přijímat veškeré prostředky poskytované ze státního rozpočtu, případně státních fondů a Národního fondu. Taktéž by podřízenými státní pokladně byly i peněžní prostředky, které si na tyto účty vloží nebo přijmou výše uvedené subjekty dobrovolně sami. Pokud jde o územní samosprávné celky, nenavrhuje se žádná změna vztahu těchto účtů k penězům, které dostávají podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní. Regionální rady regionů soudržnosti žádné příjmy podle výše uvedeného zákona nemají. Obdobná změna se týká veřejných vysokých škol, která upravuje možnost, aby na tyto účty byly přijímány veškeré prostředky poskytované ze státního rozpočtu a Národního fondu. Rovněž by podřízenými státní pokladně byly i peněžní prostředky, které si na tyto účty vloží nebo přijmou veřejné vysoké školy dobrovolně sami.

U příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu, které mají v souladu se zákonem č. 501/2012 Sb. (čl. II bod 3.) povinnost převést všechny své peníze na účty podřízené státní pokladně do České národní banky do 31. prosince 2017, se navrhuje období zkrátit tak, že by tuto povinnost musely výše uvedené subjekty splnit již do 31. března 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/