161/21 Novela vyhlášky č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování; T:3.11.2021

Důvodem novely vyhlášky č. 315/2018 Sb. je implementace nařízení EP a Rady (EU) 2019/1010 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic EP a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS, směrnice Komise (EU) 2020/367, kterou se mění příloha III směrnice EP a Rady 2002/49/ES, pokud jde o stanovení metod hodnocení škodlivých účinků hluku ve venkovním prostředí a směrnice Komise (EU) v přenesené působnosti 2021/1226, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha II směrnice EP a Rady 2002/49/ES, pokud jde o společné metody hodnocení hluku. Zpracování strategických hlukových map je pro Českou republiku závazné. Hlukové mapy se pořizují v 5letých cyklech (kolech) pro hlavní pozemní komunikace, železniční tratě a letiště a aglomerace. Na základě jejich pořízení se zpracovávají akční plány, které představují konkrétní návrhy snižování hluku.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3. 11. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/