16/08 Návrh věcného záměru zákona o volném pohybu služeb

Zákon o volném pohybu služeb se z hlediska legislativně – technického bude dělit na část obsahující průřezové instituty, které není možné nebo vhodné transponovat novelizací stávajících předpisů a na část změnovou, která bude obsahovat novely existujících právních předpisů.

V první části zákona se navrhuje výslovné zakotvení práva přeshraničního poskytování služeb a svobody usazení pro podnikatele v oblasti služeb. Dále se navrhuje výslovné zakotvení uznávání splnění povinnosti, tzn. je-li vyžadováno splnění určitých požadavků pro získání povolení k poskytování služeb a poskytovatel služeb už takové požadavky splnil v jiném členském státě, budou se tyto požadavky považovat za splněné; uznávání dokladů o splnění určitého požadavku, pokud tyto doklady potvrzují splnění tohoto požadavku v jiném členském státě. Zřízení jednotných kontaktních míst, kde bude moci poskytovatel služeb jednak získat potřebné základní informace související se vstupem do podnikání, a dále mu zde bude zprostředkováno vyřízení potřebných formalit nutných pro zahájení činnosti, a to i elektronickou formou. V souvislosti se zřízením jednotných kontaktních míst je třeba zajistit jejich řádné elektronické fungování. Oblast e-governmentu je v působnosti Ministerstva vnitra, a proto je v usnesení navržen úkol pro ministra vnitra. Změnová část návrhu zákona obsahuje novely 41 souvisejících zákonů. Tato ustanovení vedou k odstranění diskriminačních, nepřiměřených a neopodstatněných požadavků v povolovacích řízeních, např. podmínky dosažení určitého věku pro výkon činnosti; odstranění omezené doby platnosti povolení; zrušení stanovené lhůty pro dočasné poskytování služeb nebo zajištění právního nároku na udělení povolení. Dalším novým prvkem, který by měl být zakotven do právních předpisů upravujících povolovací řízení ke vstupu do podnikání v oblasti služeb, je tzv. princip tichého souhlasu. Návrh zákona předpokládá nároky na státní rozpočet zejména v souvislosti se zřízením Jednotných kontaktních míst na 14 vybraných Centrálních registračních místech. Tyto nároky budou pokryty navýšením  prostředků na výkon veřejné správy dotčených krajů v přenesené působnosti. 

 

Předkládací zpráva 

Zhodnocení  

Návrh věcného záměru zákona

PŘIPOMÍNKY HK ČR

Vypořádání připomínek

 Vaše připomínky prosím zasílejte do 21. 2. 2008.                         pripominkovani@komora.cz

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/