160/14 Aktualizace Státní energetické koncepce ČR; T: 29.9.2014

Návrh ASEK v sobě zahrnuje řadu stávajících relevantních sektorových strategií a zároveň by měl po schválení vládou představovat strategické zadání pro dílčí koncepční strategie a akční plány pro oblast energetiky.

Cílem ASEK je zajistit stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí, efektivní státní správu a dostatečnou a bezpečnou infrastrukturu.

ASEK obsahuje jednotlivé priority a cíle v prioritních osách strategické vize udržitelného rozvoje ČR – elektroenergetika, plynárenství, přeprava a zpracování ropy, výroba a dodávka tepla, doprava, energetická účinnost, věda, výzkum a inovace, energetické strojírenství a průmysl a vnější energetická politika.

ASEK vymezuje podíly jednotlivých primárních energetických zdrojů a zdrojů pro výrobu elektrické energie, je navržen v procentuálních koridorech s definovaným minimem a maximem pro jednotlivé primární energetické zdroje a zdroje výroby elektrické energie.

ASEK plně reflektuje všechna bezpečnostní rizika spojená s dovozem jednotlivých druhů paliv a energie, kterými Česká republika nedisponuje nebo disponuje v omezené míře, a dále reflektuje budoucí závazky plynoucí z projednávaného Klimaticko-energetického rámce do roku 2030.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/