160/10_Akční plán na léta 2010 – 2012 Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015); T: 14.7.2010

Předkládaný Akční plán Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2010-2012) (dále Akční plán nebo AP SVUR) navrhuje soubor nejnaléhavějších opatření k  naplnění Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky v letech 2008-2015 (SVUR).

Materiál je předkládán na základě usnesení vlády České republiky ze dne 9. července 2008 č. 851 o Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015).

Akční plán je rozdělen do dvou hlavních částí. V první je charakterizováno, jak předložený návrh koresponduje s cíli souvisejících strategických dokumentů a jak navazuje na SVUR. Ve druhé je předložen vlastní návrh konkrétních cílů a opatření pro období 2010-2012.

Nedílnou součástí materiálu jsou přílohy 3 a 4. V příloze č. 3 materiálu je obsažena bližší specifikace harmonogramu, indikativních alokací a zdrojů plnění jednotlivých opatření. Z přílohy mj. vyplývá, že materiál nemá nové nároky na státní rozpočet, ale počítá zejména s existujícími rozpočtovými prostředky MŠMT, MŽP, MZe, MMR, MPSV a Státního fondu životního prostředí a dále významně s prostředky z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OPVK). V příloze č. 4 materiálu je Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) (AP SVUR).

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-