16/21 Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; T:26.2.2021

Důvodem předložení je povinnost transponovat směrnici EP a Rady 2019/983, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenů nebo mutagenů při práci (zavádí či upravuje stávající limitní hodnoty pro kadmium a jeho anorganické sloučeniny, beryllium a anorganické sloučeniny beryllia, kyselinu arseničnou a její soli, jakož i anorganické sloučeniny arsenu, formaldehyd a 4,4′-methylen-bis-(2-chloranilin), dále směrnici Komise (EU) 2019/1831, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES (zavádí či upravuje stávající limitní hodnoty pro anilin, chlormethan, trimethylamin, 2-fenylpropan (kumen), sek-butyl- acetát, 4-methylanilin, isobutyl-acetát, isoamylalkohol, n-butyl-acetát a trichlorid fosforylu) a směrnici Komise (EU) 2019/1833, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o úpravy čistě technického rázu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 26. 2. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/