16/19 Věcný záměr stavebního zákona

Na znění věcného záměru se aktivně podílela HK ČR a jeho hlavní principy lze shrnout následovně:

  • obecným cílem rekodifikace je posílení konkurenceschopnosti ČR reformou veřejného stavebního práva zaměřenou na zkvalitnění a zrychlení povolovacích procesů staveb;
  • konkrétním cílovým stavem je minimalizace ztrát plynoucích z oddalování realizace staveb, zefektivnění procesu územního plánování a povolovacích řízení, zvýšení kvality rozhodování, nezávislosti, odborné kapacity a metodického řízení stavebních úřadů, eliminace problému systémové podjatosti a zachování vyvážené ochrany veřejných zájmů a práv dotčených subjektů;
  • mezi operativní cíle rekodifikace patří dynamický nárůst objemu zboží nebo služeb vázaný na efektivní realizaci tohoto procesu s návaznými pozitivními dopady do oblasti veřejných financí.
/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/