159/219 Koncepce rozvoje venkova; T: 2.12.2019

Koncepce se skládá ze čtyř základních částí. První část obsahuje vstupní metodické informace ohledně vymezení/definice venkova pro účel realizace Koncepce. Jedná se o vymezení zájmového území Koncepce, tzn. území, na které se vztahují definované rozvojové cíle. Druhá, analytická část, sestává z analýzy sociální a ekonomické situace venkova, definice jeho typologie, která je výsledkem kvantitativní analýzy řady socioekonomických ukazatelů, a rozsáhlé analýzy problémů a potřeb venkova. Třetí část je částí strategickou a obsahuje definici cílů a aktivit k dosažení rozvoje venkova. Stanovené cíle a aktivity reagují na problémy a rozvojové potřeby venkova identifikované v analytické části Koncepce. Zohledňují i různorodost českého venkova, územní zaměření jednotlivých cílů a aktivit je definováno na základě stanovené typologie venkova. Čtvrtá část obsahuje základní informace ohledně implementace Koncepce.

Koncepce stanoví vizi a 5 strategických cílů:

Vize venkova: „V roce 2027 je venkov územím, ve kterém se dobře žije a o němž se říká, že se v něm dobře žije“.

Strategické cíle:
1. Lidé: Stabilní populace venkovských oblastí charakteristická vysokým lidským a sociálním kapitálem zajišťující dynamický endogenní rozvoj venkova.
2. Sídla: Dostatečná infrastruktura a vybavenost venkovských sídel zajišťující kvalitní život obyvatel a vytvářející možnosti pro hospodářský rozvoj venkova.
3. Životní prostředí: Zdravé, rekreačně atraktivní, biologicky rozmanité a klimaticky stabilní životní prostředí venkova.
4. Ekonomika: Výkonná, stabilní a diverzifikovaná ekonomika venkova umožňující seberealizaci obyvatel venkova a tvořící důležitou složku hospodářské základny státu.
5. Plánování a spolupráce: Rozvinuté víceúrovňové strategické plánování a řízení rozvoje založené na znalostech a úspěšná spolupráce obcí.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/