158/15 NV – odborná způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání; T: 27.8.2015

Dotčenými subjekty jsou v prvé řadě vzdělavatelé (vyšší odborné školy a vysoké školy) působící v oblasti kvalifikačního vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek, dále profesní sdružení sdružující všeobecné sestry (Česká asociace sester) a porodní asistentky (Česká konfederace porodních asistentek, Unie porodních asistentek, Česká společnost porodních asistentek, Gynekologicko-porodnická sekce České asociace sester), poskytovatelé zdravotních služeb, všeobecné sestry a porodní asistentky.

Cílem nyní navrhované právní úpravy je zajištění plné transpozice směrnice do vnitrostátní právní úpravy, kterou se upravují minimální požadavky na studijní programy, jejichž úspěšným absolvováním se mj. získává odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry a porodní asistentky, s ustanoveními směrnice 2013/55/EU, kterou jsou členské státy Evropské unie povinny v souladu s čl. 3 odst. 1 přijmnout do svých právních norem do 18. 1. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/