157/16 NV dokumenty k posuzování v oblasti provozování hazardních her; T: 15.8.2016

Vyhláška stanovuje minimální náležitosti výstupních dokumentů, které vydávají pověřené osoby na základě pověření Ministerstva financí k ověřování splnění povinnosti podle § 109 odst. 1 zákona, a dále způsob jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her.

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem jejího vyhlášení, a to s ohledem na veřejný zájem spočívající v možnosti provozování hazardních her od 1. 1. 2017, kdy povolení k provozování hazardních her nelze vydat bez přiloženého dokumentu o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti, kterým osoba pověřená Ministerstvem financí potvrzuje splnění technických požadavků podle zákona o hazardních hrách.

Související soubory