157/14 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2013; T: 24.9.2014

Počínaje Zprávou za rok 2008 se metodickým základem dokumentu staly indikátory, tj. přesně metodicky popsané ukazatele navazující na hlavní témata životního prostředí České republiky a na cíle Státní politiky životního prostředí (SPŽP) pro období 2004–2010, respektive Státní politiky životního prostředí ČR pro období 2012–2020.

Zpráva za rok 2013 se skládá z celkem 38 indikátorů členěných do 9 základních kapitol. Závěr tematických kapitol obsahuje indikátor mezinárodního srovnání, který umožňuje komplexní zhodnocení postavení ČR v širších souvislostech v rámci daného tématu v evropském kontextu. Zpráva za rok 2013, na rozdíl od Zprávy 2011 a Zprávy 2012, obsahuje indikátory používané pro hodnocení stavu biodiverzity. Tyto indikátory nejsou ve Zprávě zahrnuty každoročně, a to z důvodu 6leté periody metodiky sběru a vyhodnocování dat vyplývajících z mezinárodních povinností dle směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Související soubory