156/16 Nař. vl. užívání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních; T: 22.8.2016

Směrnice 2015/863/EU, zveřejněná v Úředním věstníku EU dne 4. 6. 2015, rozšiřuje dosavadní rozsah omezovaných látek v elektrických a elektronických zařízeních o čtyři nové ftaláty (změkčovačedel plastů): Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), Benzyl butyl ftalát (BBP), Dibutyl ftalát (DBP) a Diisobutyl-ftalát (DIBP). Účinnost rozšíření výčtu a tím omezení používání výše uvedených látek je stanovena až ke dni 22. 7. 2019. Účelem dlouhé legisvakanční lhůty (pro většinu elektrozařízení více než 2,5 roku) je připravit zejména výrobce a dovozce elektrozařízení na přizpůsobení se požadavkům na snížení množství používání čtyř výše uvedených látek. Dosavadním výrobcům a dovozcům elektrozařízení navržená úprava poskytne čas na adaptaci, aby tyto nebezpečné látky nadále nepoužívali, resp. nedováželi v elektrozařízeních ze třetích zemí.

Paralelním cílem návrhu nařízení vlády je vyřešit výtky Evropské komise, pro které zahájila v září 2015 řízení EU Pilot č. 7972/15/ENVI. Evropská Komise v řízení České republice vytýká, že neprovedla 24 delegovaných směrnic, které svým obsahem odpovídají formě nařízení, pozměňujících směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Obsahem dotčených delegovaných směrnic jsou jednotlivé konkrétní výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních, tzn. seznamy látek, které použít lze. Výše uvedená skutečnost je příčinou předložení materiálu do vnějšího připomínkového řízení ve dvou variantách.

Související soubory