156/15 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2016; T: 18.8.15

V oblasti příjmů je Fondem předkládaný návrh rozpočtu v souladu se stanovenými limity, zahrnuje uvedenou dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, a to v souladu s ust. § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, který ukládá státu povinnost poskytnout Fondu dotaci ze státního rozpočtu nejméně ve výši skutečných výdajů určených na poskytování nenávratných dotací, tj. pro rok 2016 ve výši minimálně 118,6 mil. Kč:

– 68,6 mil. Kč – na výplatu dotací v programu PANEL ze smluv roku 2011

– 50,0 mil. Kč – na snížení jistiny při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.)

V oblasti výdajů žádá Fond v rámci nadpožadavků Ministerstvo financí o navýšení výdajového limitu na rok 2016 o 150 mil. Kč pro výplaty úrokových dotací v rámci programu Panel dle nařízení vlády č. 299/2001 Sb. Jedná se o preventivní opatření
z důvodu očekávaného přesunu části výplat predikovaných pro rok 2015 do roku 2016.
V roce 2015 rozšířil Fond informační povinnost příjemců úrokové dotace o předkládání Prohlášení o výši zaplacených úroků z podpořeného úvěru, a to z důvodu eliminace rizika vyplacení dotace v částce překračující příjemcem skutečně uhrazený úrok. V případě nepředložení uvedeného Prohlášení je výplata dotace odložena k termínu další pololetní splátky, popř. do následujícího roku. K 30. 6. 2015 byly takto odloženy pololetní výplaty
v objemu 75 mil. Kč.

S ohledem na úspory v oblasti výdajů na zajišťování podpor tímto opatřením dojde
k navýšení celkového výdajového limitu o 145,99 mil. Kč, které bude plně kryto disponibilními zdroji Fondu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/