156/14 Novela zákona o ochraně přírody a krajiny; T: 8.10.2014

Novela navrhuje na základě dlouhodobých zkušenosti s aplikací stávající právní úpravy (Zákon č. 114/1992 , o ochraně přírody a krajiny – ZOPK) a na základě připomínek přicházejících k této problematice především ze strany obcí a krajů změnu ustanovení vázaných na problematiku národních parků. Reaguje tak současně na snahy zákonem nově vyhlásit národní parky zřízené v roce 1991 nařízením vlády (především NP Šumava).

MŽP v této souvislosti považuje za důležité jednotně řešit pravidla pro všechny národní parky při zachování hierarchie i kontinuity předpisů v této oblasti. Toto řešení považuje za systémové, zohledňující vazby v rámci platné právní úpravy (v rámci zákona o ochraně přírody krajiny – ZOPK i ve vztahu k jiným právním předpisům). Tento postup je současně maximálně efektivní a administrativně méně náročný, než je nové vyhlášení národních parků samostatnými zákony, jimž by muselo předcházet projednání návrhu na vyhlášení podle ust. § 40 ZOPK a administrativně náročný proces vypořádání všech námitek.

Tímto postupem dojde k:

• Úpravě legislativních ustanovení z počátku 90. let v návaznosti na zkušenosti z jejich aplikace a potřebou sladit zákon s mezinárodními předpisy.

• Deklarování dlouhodobých cílů ochrany národních parků (dále též „NP“) a poslání NP (včetně např. trvale udržitelného rozvoje či turistického využívání šetrného k přírodě).

• Novému vyhlášení národních parků, které byly vyhlášeny nařízením vlády a samostatným zákonem.

• Revizi a zjednodušení základních ochranných podmínek, jejich rozdělení podle platnosti na celé území NP a mimo zastavěná a zastavitelná území obcí.

• Novému pojetí zonace NP, zóny budou děleny podle cílů ochrany a způsobů péče ve vazbě na aktuální míru pozměnění ekosystémů činností člověka.

• Novému postavení návštěvního řádu.

Zavedení nového dokumentu: Zásad péče o NP.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/