154/17 NV o plánech péče a označování chráněných území; T: 11.10.2017

Předkládaný návrh plně nahradí právní úpravu dosud obsaženou ve vyhlášce č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Důvodem zpracování návrhu nové vyhlášky jsou změny v právní úpravě zvláště chráněných území (zejména právního režimu národních parků) provedené s účinností ke dni 1. června 2017 zákonem č. 123/2017 Sb., kterým se mění č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů dále též (“ZOPK“).

Zákonem č. 123/2017 Sb. byla do ZOPK vložena některá nová zmocnění pro MŽP stanovit vyhláškou podrobnosti některých nových institutů (zásady péče, klidová území NP) a některá dosavadní zmocnění MŽP k vydání prováděcí vyhlášky byla citovaným zákonem upravena, aby odpovídala aktuálním technickým požadavkům na zpracování plánů péče, podkladů k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/