153/17 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách; T: 11.10.2017

Cílem věcného záměru je zavést procesní prostředek, který by vymáhání vybraných nároků usnadnil, a odstranil tak dlouholetý nedostatek české právní úpravy. Tyto nároky by přitom měly být vymáhány v jediném soudním řízení, aby došlo k racionalizaci soudního procesu, podpoře procesní ekonomie, úspoře na straně soudu i obou stran sporu a konečně k zajištění jednotného rozhodování.

Při hodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant byl brán zřetel především na zahraniční zkušenosti, které ukazují, co se v praxi osvědčilo a co naopak nikoliv. Na podkladě zmíněných komparativních analýz bylo vyhodnoceno, že alternativy, které odpovídají americké úpravě class action, jsou z hlediska dosažení cílů nejvíce vhodné. Věcný návrh se tedy přiklání k řešení obecnému založenému na principu opt-out (výjimečně opt-in), kdy věcná působnost zákona nebude v zásadě omezena na vybraný segment společenské problematiky. Advokát jako zástupce člena skupiny bude mít v řízení posílenou úlohu. Stejně tak posílena bude i úloha soudce, a to zejména při rozhodování o průběhu řízení a v oblasti dohledu nad činností advokáta.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/