152/13 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb. o účetnictví; T: 14.11.2013

Cílem předložení návrhu vyhlášky je:

 

a) zajištění souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a se změnami ostatních zákonů novelizovaných v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, s účinností od 1. ledna 2014,

b) naplnění některých požadavků vyplývajících ze směrnice Rady č. 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, zejména zajištění informací prostřednictvím podrobnějšího členění položek podrozvahy (včetně poskytnutých garancí), a vytvoření základních předpokladů pro možnou budoucí implementaci některých dalších požadavků této směrnice,

c) zajištění požadavků Českého statistického úřadu na vykazování předfinancování transferů pro potřeby sestavení národních účtů podle metodiky ESA 2010,

d) zajištění lepší struktury informací v účetních závěrkách vybraných účetních jednotek pro jejich uživatele, a

e) zpřesnění doposud používaných formulací zejména v případě obsahových vymezení jednotlivých položek účetních výkazů za účelem zvýšení právní jistoty účetních jednotek zvýšení právní jistoty účetních jednotek.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/