15/15 Stanovení příslušnosti pro vedení jednotného řízení k realizaci stavebního záměru v připravované novele stavebního zákona; T: 16.2.2015

Návrh novelizace stavebního zákona je komplexní reflexí infringementového řízení (řízení o porušení Smlouvy o fungování EU) ve věci nesprávného provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí („směrnice EIA“) do právního řádu ČR a navazuje na „technickou novelu zákona EIA“, kterou v lednu letošního roku vrátil Senát zpět Poslanecké sněmovně PČR. Klíčovou výtkou Evropské komise („EK“) je, že jednotlivá ustanovení směrnice EIA by měla být v ČR aplikována nejen na proces EIA, ale i na navazující povolující řízení (zejména územní a stavební řízení), jehož výsledkem je povolení záměru. Správné provedení směrnice EIA je také jednou z obecných předběžných podmínek (podle článku 19 a přílohy XI nařízení EU č. 1303/2013), které musí být členským státem EU splněny, aby mohlo dojít k zahájení čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.
Zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení bude spočívat v zavedení jednotného řízení, jehož výsledkem bude jedno rozhodnutí, zahrnující všechna povolení potřebná k realizaci konkrétního stavebního záměru, tzn. nejenom územní a stavební řízení, ale i proces EIA a další řízení podle zvláštních zákonů. Toto pojetí je zásadně odlišné od platné právní úpravy, kdy v první fázi je obecným stavebním úřadem vedeno samostatné územní řízení a vydáno samostatné rozhodnutí o umístění stavby, na které ve druhé fázi navazuje samostatné stavební řízení ukončené stavebním povolením vydané stavebním úřadem podle druhu stavby, tj. obecným, speciálním či jiným.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/