15/13 Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného; T: 18.2.2013

Předkládá se návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách, který obsahuje

A. přizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva hmotného,

B. realizaci I. fáze jednoho inkasního místa.

II. fáze jednoho inkasního místa bude realizována zákonem o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob a jeho změnovým zákonem, který bude předložen s odstupem několika měsíců tak, aby mohla nabýt platnosti (vyhlášení ve Sbírce zákonů) na přelomu let 2013 a 2014.

Od 1. ledna 2014 je nutné přizpůsobit daňové zákony již platné rekodifikaci soukromého práva hmotného. Většina těchto změn má povahu legislativně technickou sjednocující terminologii a je provedena formou novelizace stávajících daňových zákonů. Výjimkou je zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který se navrhuje zrušit. Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově upravena v samostatném zákoně. Daň dědická a daň darovací budou inkorporovány do daní z příjmů.

Nová právní úprava se předpokládá rovněž u daně z nemovitých věcí, ovšem součástí navrhovaného zákona jsou pouze drobné úpravy stávajícího zákona o dani z nemovitostí, jejichž podstatou je ponechání stávajícího režimu zdaňování nemovitostí i v roce 2014. Nový zákon o dani z nemovitých věcí se bude aplikovat až na zdaňovací období roku 2015 a bude předložen samostatně.

Dále navrhovaná úprava navazuje na zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který realizuje projekt jednoho inkasního místa a harmonizace základů daní z příjmů a veřejných pojistných.

Dochází k posunu účinnosti některých ustanovení zákona č. 458/2011 Sb. o jeden rok dopředu, tj. na 1. ledna 2014. Dále jsou doplněny změny další, které v souhrnu s těmi, které jsou již součástí zákona č. 458/2011 Sb. a u nichž je navrhován posun účinnosti na 1. leden 2014, tvoří I. fázi projektu jednoho inkasního místa. Výčet těchto změn je uveden v obecné části důvodové zprávy.

Předpokládané nabytí účinnosti zákona je odvozeno od nabytí účinnosti rekodifikace soukromého práva hmotného, tedy 1. ledna 2014. Výjimkou jsou části novelizující zákon o dani z nemovitostí a lesní zákon, u nichž je navrženo nabytí účinnosti dnem vyhlášení.

Související soubory

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/