151/22 Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce;T:4.10.2022

Návrh zákona provádí transpozici směrnice EP a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a transpozici směrnice EP a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Zásadní navrhované věcné změny spočívají v rozšíření povinností zaměstnavatele písemně informovat zaměstnance při vzniku pracovněprávního vztahu o taxativně vypočtených skutečnostech a zkrácení zákonné lhůty pro poskytnutí této informace. Dále se blíže upravují podmínky pro výkon práce na dálku, kromě jiného se navrhuje, aby byl zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti specifických kategorií zaměstnanců o výkon práce na dálku, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce. Návrh směřuje i k změně podmínek pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to zejména zavedení povinnosti zaměstnavatele vypracovat písemný rozvrh pracovní doby obdobně jako pro zaměstnance v pracovním poměru a garance poskytování dob odpočinku a evidence odpracované doby.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 10. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/