15/22 Novela vyhl. č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích;T:2.3.2022

Zákonem č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, bylo do energetického zákona vloženo nové zmocňovací ustanovení (§ 98a odst. 2 písm. o) energetického zákona), které vymezuje Energetickému regulačnímu úřadu povinnost vyhláškou stanovit „vzor formuláře na podávání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele.“ Výhradním důvodem předložení návrhu vyhlášky je úprava formuláře na podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/