149/15 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2016; T: 14.8.2015

Ve vyhlášce jsou zahrnuta statistická zjišťování určená k získání dat pro další zpracování s cílem vytvářet souhrnné statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky. V přílohách č. 1 a 2 vyhlášky je stanoven Program statistických zjišťování na rok 2016 pro všechna statistická zjišťování prováděná ČSÚ a ministerstvy za podmínek a v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 5 a 6 zákona ve znění zákona č. 250/2014 Sb.

Program statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok je připravován v těsné spolupráci všech zainteresovaných subjektů a je projednán Českou statistickou radou, poradním orgánem předsedkyně ČSÚ. Statistická zjišťování jsou konzultována se zástupci z řad zpravodajských jednotek a hlavních uživatelů. Na základě programu statistických zjišťování vzniká zpravodajským jednotkám ve smyslu § 10 odst. 3 zákona zpravodajská povinnost. U každého statistického zjišťování ve vyhlášce je uveden jeho účel, obsah, okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost, způsob statistického zjišťování, periodicita, lhůta k poskytnutí údajů, orgán provádějící statistické zjišťování a celexová čísla právních předpisů EU, na jejichž základě se zjišťování provádějí.

Mezi hlavní strategie ČSÚ patří snižování administrativní a iritující (byrokratické) zátěže zpravodajských jednotek (respondentů). Při přípravě návrhů jednotlivých statistických zjišťování byl proto kladen důraz nejenom na věcný obsah zjišťování, ale také na hodnocení administrativní zátěže, která je optimální s ohledem na dodržení požadované kvality výstupů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/