149/14 Návrh ústavního zákona o referendu; T: 30.9.2014

Podle předloženého návrhu bude referendum zasahovat především do působnosti moci výkonné a bude se týkat věcí zásadního rázu, které přesahují horizont funkčního období jedné vlády. Rozhodnutí v referendu bude přijato, pokud nadpoloviční většina hlasujících občanů a zároveň nejméně 25 % všech občanů oprávněných v referendu hlasovat odpoví kladně nebo záporně na otázku pro referendum. Rozhodnutí přijatá v referendu budou závazná pro vládu a Parlament po dobu volebního období Poslanecké sněmovny, v němž se referendum konalo, nejméně však po dobu 3 let ode dne konání referenda. Ve stejné věci bude možné referendum konat nejdříve po skončení volebního období Poslanecké sněmovny, v němž se referendum konalo, a současně po uplynutí 3 let ode dne konání předchozího referenda.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/