148/17 Návrh vyhlášky o kritériích pro určení provozovatele základní služby; T: 6.10.2017

Důvodem zpracování návrhu vyhlášky je povinnost České Republiky implementovat právní předpisy Evropské Unie, zde konkrétně směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (dále jen „směrnice NIS“). Podle čl. 5 odst. 1 směrnice NIS členské státy Evropské unie do 9. listopadu 2018 určí v každém odvětví a pododvětví uvedeném v příloze II. této směrnice provozovatele základních služeb usazené na jejich území.

/jak-na-