147/15 Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; T: 21.8.2015

Nejpodstatnější oblastí, kterou předkládaný návrh zákona obsahuje, je rozvolnění místní příslušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností u provádění zápisů do registru silničních vozidel, schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného a jednotlivě dovezeného vozidla a u přestaveb vozidel, a to po vzoru živnostenského zákona. Místní příslušnost daná sídlem nebo bydlištěm (zpravidla) žadatele se tedy navrhuje zrušit a volbu příslušného úřadu ponechat na žadateli (tj. žádost bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností). U registračních úkonů je tento krok umožněn zejm. postupnou elektronizací dokumentů přikládaných k žádostem o zápis, navázanou na předchozí novelizaci zákona č. 56/2001 Sb. Ve spojení s tímto krokem se nepředpokládá snížení celkových příjmů ze správních poplatků, nicméně lze očekávat určitou redistribuci úkonů a s nimi spojených poplatků mezi dotčenými obecními úřady s tím, že lze očekávat vyšší koncentraci úkonů ve větších městech. Navržený krok s sebou nese příznivé dopady na fyzické a právnické osoby, spojené zejm. s finančními, časovými a administrativními úsporami.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/