146/15 Zpráva o činnosti OOVZ v ochraně zdraví při práci za rok 2015; T: 1.8.2016

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce. Cílené tematické priority státního zdravotního dozoru v ochraně zdraví při práci byly v roce 2015 tyto:

  • Provozovny zabývající se recyklací a zpracováním druhotných surovin a odpadů (sběrné dvory, skládkové hospodářství, třídírny odpadů, zpracování odpadů). Recyklace a likvidace průmyslového, komunálního a zemědělského odpadu představuje rychle rostoucí hospodářské odvětví, které je velmi specifické, pokud jde o pracovní podmínky a hygienu práce. Pracovníci jsou exponováni širokému spektru chemických, biologických, fyzikálních agens se specifickými nároky na BOZP (OOPP, provozní řády, hodnocení zdravotních rizik, zajištění pracovnělékařských služeb apod.)
  • Potravinářské provozy, výrobny, stravovací zařízení se zaměřením na pracovní podmínky v potravinářských provozech – výroba a zpracování masa a masných výrobků, pekárny, cukrárny, mlékárny, konzervárny, kuchyně.
  • Pracoviště, kde je vykonávána práce spojená s expozicí prachu a chemickým látkám se zaměřením na práci s karcinogeny a alergizujícími chemickými látkami (zejména expozice izokyanátům při práci s izolačními pěnami, lepidly, barvami apod. z důvodu nárůstu alergických onemocnění dýchacích cest).
  • Inventarizace dat zadaných do IS KaPr – zejména se jednalo o práce zařazené do kategorie druhé nerizikové, a to z důvodu nutnosti validace dat, která byla následně převedena na novou elektronickou platformu.

 

Související soubory

/jak-na-