146/14 Návrh vyhlášky o schvalování technické způsobilosti; T: 23.9.2014

Nová vyhláška nahrazující vyhlášku č. 341/2002 Sb. vychází z technických podmínek pro schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků obsažených v mezinárodních úmluvách, kterými je Česká republika vázána, a v mezinárodních technických předpisech přijímaných na základě těchto úmluv a dále úprav obsažených ve směrnicích a nařízeních Evropské unie. Konkrétně se jedná o „Dohodu o přijetí jednotných podmínek pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací udělených na základě těchto pravidel“ (Ženeva 1958) a Úmluvu o „Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí“ (ADR). K provádění těchto úmluv jsou vydávány schvalovací předpisy Evropské hospodářské komise OSN. Ze směrnic Evropské unie jde především o rámcové směrnice č. 2002/24/ES, 2003/37/ES, 2007/46/ES a dílčí směrnice Evropské unie vydávané na základě zmíněných rámcových směrnic. Dále jde o nařízení Evropské unie, která v současné době začínají nahrazovat směrnice Evropské unie, včetně rámcových směrnic např. 167/2013 a 168/2013.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/