146/19 Vyhodnocení Koncepce veřejné dopravy; T: 21.11.2019

Dne 15. června 2015 přijala vláda České republiky usnesení č. 467 o Bílé knize – Koncepci veřejné dopravy pro období 2015 – 2020 s výhledem do roku 2030 (dále jen „Koncepce“). V tomto usnesení uložila ministru dopravy zabezpečovat cíle a principy Koncepce a předložit vládě do 31. prosince 2019 vyhodnocení této Koncepce. Zároveň doporučila hejtmanům a primátorům statutárních měst vycházet při plánování dopravní obsluhy území ze zásad Koncepce. Od samotného vzniku Koncepce bylo předpokládáno, že bude monitorována zpracováním vyhodnocení v roce 2019, v rámci které budou vyhodnoceny výstupy Koncepce veřejné dopravy.