145/17 Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025; T: 26.9.2017

Předkládaná Koncepce definuje čtyři klíčové strategické cíle, které mají prostřednictvím navrhovaných opatření odklonit pachatele od dalšího páchání trestné činnosti, rozvinut systém práce s oběťmi trestných činů, zvýšit bezpečnost ve společnosti a zajistit podmínky pro efektivní fungování Probační a mediační služby.

Konkrétní opatření, kterými budou stanovené cíle naplněny, v řadě momentů navazují na již vládou schválenou Koncepci vězeňství do roku 2025. Obě koncepce provázaností svých opatření směřují k naplnění téhož smyslu – snižování recidivy trestné činnosti a účinnější začleňování pachatelů do společnosti. V návaznosti na dlouhodobě akcentovanou potřebu vybudovat moderní a provázaný systém odborného zacházení s pachatelem ve vězení a po jeho propuštění, resp. v průběhu výkonu alternativního trestu, je nezbytné provést podstatné koncepční změny jak v rámci vězeňství, tak při výkonu probace a mediace. Doposud úspěšné provádění probace a mediace v ČR bude dále kvalitativně rozvíjeno se zohledněním standardů vyspělých evropských zemí. Jedním z klíčových cílů Koncepce je zavedení systému elektronického monitoringu odsouzených do české praxe.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/