145/13 Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh); T: 24.10.2013

Dle stávajícího zákona č.185/2001 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), v platném znění, je povinnost zpracovat Program jako součást POH zakotvena v § 42, odst. 2 zákona. Jelikož však byla platnost stávajícího Plánu odpadového hospodářství ČR prodloužena nařízením vlády č. 181/2013 Sb. do konce roku 2014, nelze vzhledem ke lhůtě vyplývající ze směrnice (viz výše) čekat na vstoupení nového POH ČR v platnost (k 1. 1. 2015). Z důvodu dodržení termínu stanoveného směrnicí byl zpracován samostatný dokument s názvem „Program předcházení vzniku odpadů ČR“, jehož návrhová část bude posléze promítnuta do nového POH ČR. Jedná se o postup v souladu se směrnicí o odpadech.

V návrhové části je uveden jeden hlavní cíl, 13 dílčích cílů a 29 opatření.

V případě „Programu předcházení vzniku odpadů ČR“ se jedná o víceletý koncepční dokument, který by měl být dle směrnice č. 98/2008/ES vyhodnocen a revidován, a to průběžně, nejpozději však po šesti letech od jeho schválení. Z tohoto důvodu jsou cíle a opatření vytyčeny v horizontu krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém. Převážná většina navrhovaných opatření je však dlouhodobého charakteru, tj. počítá se s nimi minimálně do r. 2020. V počáteční fázi procesu implementace Programu bude důležité započít budovat informační základnu k odpadové prevenci a připravit metodickou pomoc a analýzy.

 

Související soubory

/jak-na-