144/17 Předběžný plán implementace Strategického rámce Česká republika 2030; T: 27.9.2017

Od června 2017 byla obnovena činnost tzv. minitýmů, jež se podílely ji na tvorbě ČR 2030, složených ze zástupců resortů, výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „RVUR“) a zástupců akademického a neziskového sektoru. Minitýmy slouží jako platforma pro participaci při tvorbě karet specifických cílů, jež jsou následně průběžně představovány a konzultovány v jednotlivých, tematicky vhodných výborech RVUR.

Předběžný implementační plán vymezuje základní oblasti transformace, kterými Česká republika prochází a na které musí v zájmu udržitelného zvyšování kvality života občanů adekvátně reagovat. Tento dokument proto stanovuje řadu klíčových opatření v těchto oblastech, které jsou svojí povahou (zasahováním do širších struktur společnosti a gescí resortů), komplexitou a množstvím multiplikačních efektů natolik významná, že je možné je považovat za prioritní. Tato opatření, stejně jako oblasti transformace, procházejí napříč všemi šesti klíčovými oblastmi České republiky 2030.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/