144/13 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví výše a způsob úhrady nákladů na odposlech a záznam zpráv; T: 31.10.2013

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) posoudil ekonomické dopady vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů a prověřil současné náklady na poskytování provozních a lokalizačních údajů a informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby a výsledky tohoto posouzení zapracoval do této vyhlášky. Dále vyhláška obsahuje zkušenosti z praxe týkající se dokladů k fakturaci (rozšíření o doklady na zabezpečení povinností pomocí pronajatého zařízení a outsourcingu) a zpřesňuje výpočet nákladů (specifikuje náklady na automatizované zpracování žádostí o poskytování informací z databáze účastníků a informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dále jen „automatizace“), viz zvláštní část k § 4.

Dopady na podnikatele

V souladu s § 97 zákona o elektronických komunikacích náleží právnické nebo fyzické osobě od oprávněného subjektu, který si úkon vyžádal nebo jej nařídil, úhrada efektivně vynaložených nákladů. Vyhláška v souladu s § 97 zákona o elektronických komunikacích stanovuje výši a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů, a nová úprava pouze zohledňuje vývoj těchto nákladů v čase, proto nemá v souladu s § 97 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích novelizace na podnikatelské subjekty ekonomické dopady.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/