143/14 Novela zákona o azylu a pobytu cizinců; T: 29.9.2014

Do zákona o pobytu cizinců je kromě věcí souvisejících s transpozicí azylových směrnic v zákoně o azylu vkládáno dílčí doplnění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008, o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, a to s ohledem na požadavky Evropské komise vyplývající z provedené kontroly transpozice této směrnice – jde z pohledu předkladatele o velmi dílčí záležitosti drobného rozsahu, které nijak neovlivňují základní principy správního vyhoštění a zajištění. Změny zákona o pobytu cizinců transpozičního charakteru sledují dále zajištění lepšího provádění směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států, a to včetně reakce na judikaturu SDEU v této oblasti.

Další změny směřují k odstranění nejpalčivějších problémů, které se objevují v praxi, a to zejména v části zákona, který upravuje pobytová oprávnění. Dochází tak například k zavedení možnosti ministerstva prověřit v případě potřeby hodnověrnost příjmu deklarovaného cizincem žádajícím o vydání povolení k pobytu. Navrhovaná úprava dále například stanoví procesní podmínky, za jakých lze požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení doby jeho platnosti a dále o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem podle zákona o pobytu cizinců. Tyto podmínky byly v dosavadní právní úpravě mnohdy nejasné a úprava tak nebyla ku prospěchu právní jistoty jak cizinců samotných, tak aplikujících státních orgánů. Oproti stávající právní úpravě dochází rovněž ke zpřesnění pravidel pro osvědčování fikce platnosti pobytu; problematice fikcí jsou v zákoně o pobytu cizinců věnovány i další změny. Dále dochází k celkovému zpřesnění a současně zjednodušení úpravy ustanovení týkajícího se uchovávání údajů. Za účelem snížení administrativní zátěže podnikatelů, konkrétně těch podnikajících v oboru ubytování, dochází ke změnám v úpravě vedení domovní knihy a v oznamování ubytování cizinců policii. Změny v oblasti zaměstnaneckých karet cílí na snížení administrativní zátěže správního orgánu i cizinců. V neposlední řadě jsou předkládány i změny legislativně-technického charakteru.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/