143/08 NV-typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin; T: 20.8.2008

Navrhovaná novelizace vyhlášky č. 488/2006 Sb. odstraní narůstající nevyváženost právní úpravy ve vztahu k technologickému vývoji a vývoji cen, a to takovým způsobem, který zajistí funkčnost, resp. adekvátnost právní úpravy přinejmenším do roku 2010, kdy by měla být nejpozději opět provedena analýza dopadů vyhlášky a zvážena případná nutnost další novelizace. Předložený návrh mění sazby náhradních odměn pouze u vybraných kategorií nosičů. Otázka komplexního řešení systému náhradních odměn bude součástí projednávání návrhu novely autorského zákona.

Návrh variant řešení

A. Varianta I – „nulová varianta”

Tzv. nulová varianta by znamenala ponechat vyhlášku ve stávajícím znění.

 

B. Varianta II – novelizace autorského zákona

Nápravu výše popsaného nežádoucího stavu by bylo možné provést novelizací § 25 autorského zákona ve znění zákona č. 216/2006 Sb., a to tak, že by se právní úprava sazeb, resp. sazby náhradní odměny z nenahraných nosičů, vrátila do původního stavu (tj. jednotná sazba 4 % z dovozní, resp. prodejní ceny nenahraného nosiče, stanovená v příloze k autorskému zákonu), popř. k nějaké variantě tohoto způsobu stanovení sazeb.

 

C. Varianta III – novelizace vyhlášky č. 488/2006 Sb.

Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 488/2006 Sb. vzešel z jednání zástupců nositelů práv a reprezentativních zástupců dovozců a výrobců nenahraných nosičů a přístrojů.

 

D. Varianta IV – alternativní řešení (samoregulace apod.)

V daném případě nepřipadá podle platné právní úpravy samoregulace v úvahu. Podle platné právní úpravy v § 25 odst. 7 autorského zákona stanoví typy nenahraných nosičů a výše paušálních odměn Ministerstvo kultury vyhláškou.

 

Navrhovaná novelizace vyhlášky č. 488/2006 Sb. (tj. Varianta III) by měla popsanou nevyváženost odstranit, a to způsobem, který zajistí funkčnost, resp. adekvátnost právní úpravy přinejmenším do roku 2010, kdy by měla být opětovně provedena analýza dopadů vyhlášky a zvážena případná nutnost další novelizace.

 

Navrhovanou úpravou, tedy postupem podle Varianty III, dojde k výraznému snížení administrativní zátěže podnikatelů i kolektivních správců a ke snížení ekonomického zatížení podnikatelů i koncových spotřebitelů. Zároveň by navrhovaná úprava měla zlepšit vymahatelnost náhradních odměn.  

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.
/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/