143/19 Návrh zákona o dráhách a zákona o správních poplatcích; T: 28.11.2019

V návaznosti na relevantní předpisy Evropské unie návrh zákona stanoví základní pravidla provozní a technické propojenosti dráhy celostátní, drah regionálních, vybraných drah jiných členských států a drážních vozidel provozovaných na těchto dráhách. V této souvislosti zavádí klíčové koncepty prvků interoperability a subsystémů, které tvoří součásti drah a drážních vozidel. U prvků interoperability i subsystémů jsou stanoveny základní technické požadavky a způsob posuzování shody prvků interoperability a subsystémů s těmito požadavky. Je navrhována nová podrobná úprava postavení a činnosti oznámených a určených subjektů, které zmiňované posuzování shody provádějí. Soulad subsystémů se stanovenými požadavky a provedené posouzení shody budou předpokladem pro jejich uvedení na trh nebo do provozu. K dráhám celostátním nebo regionálním bude vydáván průkaz způsobilosti dráhy, k drážním vozidlům bude vydáváno povolení k jejich uvedení na trh nebo povolení typu vozidla. Zakotvuje se proces schvalování evropského systému řízení železniční dopravy. Návrh zákona dále počítá s právem Evropské unie předvídaným postupným nahrazením vnitrostátních registrů infrastruktury a vozidel registry spravovanými Agenturou Evropské unie pro železnice. Návrh zákona dále s cílem zajistit bezpečnost železniční dopravy zakotvuje nové povinnosti provozovatelů drah a dopravců, stanoví zásady pro vydávání, změnu a odebírání osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce, nově stanoví pravidla údržby drážních vozidel osobou splňující stanovené požadavky, dílčím způsobem doplňuje právní úpravu šetření příčin mimořádných událostí a stanoví požadavek na zajištění školení zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce.