142/17 NV o územně plánovací dokumentaci; T: 29.9.2017

Prvním cílem navrhované právní úpravy je významná úprava části druhé vyhlášky týkající se územně analytických podkladů. Cílem této úpravy je v první řadě přehlednější uspořádání souborné dokumentace územně analytických podkladů jako povinně pořizovaného územně plánovacího podkladu ve dvojí podrobnosti, na úrovni obcí s rozšířenou působností a na úrovni krajů. Na základě dosavadních zkušeností z postupu při pořizování územně analytických podkladů a jejich pravidelných úplných aktualizací se rovněž navrhuje vypustit povinnost vypracovávání tzv. SWOT analýzy (blíže v odůvodnění ve zvláštní části k § 4), která se ukazuje jako méně vhodný nástroj pro potřeby územně plánovacích činností. Návrh počítá s nahrazením dosavadní SWOT analýzy vyhodnocením pozitivních a negativních stránek území podle dosud užívaného tematického členění.

Druhým cílem navrhované právní úpravy jsou dílčí úpravy v části třetí vyhlášky týkající se územně plánovací dokumentace. Ty jsou vyvolány jednak novelou stavebního zákona a dále také požadavky aplikační praxe. Z novely stavebního zákona vyplývá především zavedení povinnosti zajistit vyhotovení úplného znění územně plánovací dokumentace po vydání poslední aktualizace nebo změny a dále též možnost zpracovat územní plán s prvky regulačního plánu. Z aplikační praxe dále vyvstal požadavek, aby vyhláška stanovovala nejen obsah, ale též strukturu závazných částí územně plánovací dokumentace.

Třetím cílem navrhované právní úpravy je úprava příloh vyhlášky. Ty jsou upravovány jednak ve vazbě na změny vyvolané novelou stavebního zákona a změny dalších právních předpisů, jednak s ohledem na potřeby aplikační praxe. Navrhovaná úprava odstraňuje zejména tyto nedostatky, přičemž je kladen důraz na zachování dosavadní základní struktury obsahových náležitostí zejména územně plánovacích dokumentací.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/