142/16 Novela zákona o ČOI; T: 3.8.2016

Podle návrhu zákona se za tímto účelem např. nově zakotvuje pravomoc získat informace o prodávajícím na internetu, který o sobě neuvádí všechny zákonem stanovené údaje a nelze jej tedy kontaktovat. Dále je třeba do stávající právní úpravy zapracovat poznatky z dosavadní aplikační praxe a z kontrolní činnosti ČOI. Jedná se např. o zakotvení kompetence pro inspektora ČOI, aby v případech důvodného podezření z porušení právní povinnosti, jestliže účelu kontroly nelze dosáhnout jinak, mohl vstupovat do prostorů podnikatele. Rovněž je třeba zpřesnit podmínky kontrolního nákupu, neboť inspektorům ČOI v praxi často činí potíže vyřídit vrácení peněz za kontrolní nákup poté, co jej nepoškozený vrátili kontrolované osobě. Stejným směrem je veden také návrh zajišťující inspektorům ČOI anonymitu a ochranu jejich osobních údajů i osobnosti.

Rovněž je třeba do stávající právní úpravy zapracovat změny, které vyplývají z přijetí související legislativy, a sjednotit užitou terminologii, odstranit některé duplicity a zjednodušit stávající normativní text.

V neposlední řadě je třeba z hlediska působnosti ČOI vyjasnit aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/