142/15 Nař. vl. o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit; T: 24.7.2015

Cílem je doplnit národní seznam evropsky významných lokalit (EVL) v souladu s požadavky Evropské komise a dokončit českou část soustavy Natura 2000 tak, aby naplňovala cíle směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Zároveň jsou navrženy technické úpravy hranic stávajících EVL zohledňující dobře identifikovatelné hranice v terénu. Veškeré navržené úpravy respektují výskyt předmětů ochrany. Dále je navrženo vyřazení předmětů ochrany z lokalit, do kterých byly zařazeny na základě pochybení při výběru lokality, a aktualizace a opravy zjištěných chyb.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/