142/14 Změna Statutu Agrární komory ČR, Volebního řádu Agrární komory ČR a Jednacího řádu Agrární komory ČR; T: 16.9.2014

Změny ve Statutu AK ČR se týkají zejména změny počtu viceprezidentů AK ČR, zřízení prezídia, jakožto nového poradního orgánu představenstva, zavedení možnosti zřízení Smírčí komise nebo úpravy délky funkčního období orgánů AK ČR.

Změny ve Volebním řádu reagují zejména na možnost zřízení Smírčí komise.

V Jednacím řádu se navrhuje zejména upravit postup svolání orgánů AK ČR v návaznosti na změnu počtu viceprezidentů nebo upravit jednání dozorčí rady v době nepřítomnosti jejího předsedy.

Dále jsou navrhovány změny technického a formálního charakteru, které reagují na nové právní předpisy a odstraňují případné formulační nedostatky.

Související soubory