142/23 Akční plán ke Strategii rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2023 na roky 2024-2025; T:11.8.2023

Akční plán na roky 2024-2025 navazuje na Akční plán na roky 2022-2023 a blíže rozpracovává opatření, která se nepodařilo ve sledovaném období realizovat. Akční plán tak vychází z potřeby podpořit odvětví ČR v návaznosti na dopady pandemie COVID-19, ale i dopady vyvolané bezpečnostní situací na Ukrajině a aktuálním socio-ekonomickým vývojem a vysokým růstem cen a inflace.  Akční plán zahrnuje 6 opatření, 12 aktivit a 26 dílčích aktivit. Součástí předloženého materiálu je i vyhodnocení plnění Akčního plánu na roky 2022-2023. Vyhodnocení bylo zpracováno k dubnu 2023. Za účelem zajištění stabilního a udržitelného rozvoje ČR byla navržena rámcová roční alokace na podporu ČR z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím MMR ve výši 1 206,9 mil. Kč . Na realizaci opatření a aktivit se budou podílet i ostatní resorty v rámci jejich běžného rozpočtu, řada aktivit může být financována i za přispění fondů EU. Přesnou výši alokace v případě aktivit realizovaných ostatními resorty a fondy EU nelze předem stanovit.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/