142/21 Návrh vyhlášky o výstupních dokumentech;T:4.10.2021

V souvislosti s legislativním vývojem v oblasti provozování hazardních her, zejména novelou zákona o hazardních hrách přijatou v roce 2020, a získanými zkušenostmi se navrhuje přijmout novou úpravu, která řeší dílčí nedostatky a problémy na straně povolovacích orgánů, pro které jsou výstupní dokumenty pověřených osob jednou z povinných příloh pro vydání či změnu základního povolení, resp. povolení k umístění herního prostoru, neboť se jejich struktura napříč pověřenými osobami odlišuje. Návrh vyhlášky rovněž reaguje na obtíže na straně provozovatelů, a to zejména v souvislosti s nemožností navázat na odborné posouzení jeho aktualizacemi a s tím spojenou nutnost žádat pověřené osoby o vydání nového odborného posouzení při každém významném zásahu do nastavení technických parametrů zařízení a o registrační známky na koncová zařízení a samostatně stojící generátory náhodných čísel, kterých mohou být desítky až stovky. V souvislosti s činností pověřených osob je jednou ze zásadních změn úprava požadavku na ochranné prvky registračních známek, neboť za dostatečný standard lze považovat stanovení dvou konkrétních ochranných prvků namísto původních čtyř libovolných. Na návrh navazuje i materiál zveřejněný pod číslem 141/21 novela vyhl. č. 208/2017 Sb.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 10. 2021.