141/16 NV organizace přijímacího řízení ve středních školách; T: 29.7.2016

Změny se týkají především zrušení ustanovení, která byla převzata ze stávajícího prováděcího předpisu do školského zákona (hlavně jde o termíny vyhlášení přijímacího řízení a termíny přijímacích a talentových zkoušek), a doplnění ustanovení souvisejících se zavedením jednotné zkoušky v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen „obory s MZ“), která byla ověřována v rámci vyhlášených ověřování ve školním roce 2014/2015 a 2015/2016 v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona.

Navrhovaná vyhláška ze stávající vyhlášky č. 671/2004 Sb., přejímá ustanovení týkající se dokladů, které jsou součástí přihlášky ke střednímu vzdělávání (§ 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb.), dále některá ustanovení o organizaci, náležitostech a průběhu přijímacího řízení, zejména o zajištění podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami, o postupu zveřejňování některých informací v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyžadovaných uchazeči a jejich zákonnými zástupci a ustanovení o zápisových lístcích (§ 3 až 5a vyhlášky č. 671/2004 Sb.). Zůstává zachováno ustanovení stanovující podrobnosti o přijímání do vyššího než prvního ročníku vzdělávání a jako dosud se bude vyhláška vztahovat i na přijímání ke vzdělávání v konzervatořích (§ 6 a 7 vyhlášky č. 671/2004 Sb.).

Nezbytnou součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou je podle novely školského zákona povinná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace v oborech s MZ a to pro všechny formy vzdělávání, s výjimkou oborů skupiny 82 Umění a užité umění a oborů zkráceného studia (§ 85 školského zákona). Pro její zajištění bylo rozšířeno zmocnění zejména v § 64 školského zákona.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/