141/13 NV o způsobu regulace cen v elektroenergetice; T: 29.10.2013

Navrhovaná vyhláška se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. f) energetického zákona a ustanovení § 53 odst. 2 písm. l) zákona o podporovaných zdrojích energie.

Důvodem návrhu vyhlášky pro odvětví elektroenergetiky je přijetí zákona č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony, který novelizuje stávající znění zákona o podporovaných zdrojích energie zejména s ohledem na problematiku hrazení nákladů na podporu podporovaných zdrojů energie v ceně elektřiny, kdy náklady na podporu podporovaných zdrojů energie již nebudou součástí ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny, ale budou zahrnuty do zvláštní regulované ceny elektřiny, a to ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. Dále příslušná novela zákona o podporovaných zdrojích výslovně na zákonné úrovni určuje rozsah spotřeby elektřiny zpoplatněné cenou na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a podmínky pro její uplatnění.

Dalším důvodem návrhu vyhlášky pro odvětví elektroenergetiky je úprava terminologie a stanovení vstupních parametrů do výpočtu ceny na krytí podpory elektřiny a provozní podporu tepla v souvislosti s novelou zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotčenými skupinami jsou fyzické a právnické osoby, které jsou držiteli licence udělené rozhodnutím Energetického regulačního úřadu opravňujícím je k podnikání v energetických odvětvích na území České republiky. Konkrétně se jedná o držitele licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, činnosti operátora trhu a na činnost obchod s elektřinou v pozici povinně vykupujícího podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/